Vyberte stránku

Hosté (2018)

Dana Petrova

Dům zahraniční spolupráce, ředitelka

V roce 2007 se stala vedoucím oddělení Erasmus v DZS v Praze. Byla zodpovědná za celkovou realizaci programu LLP / Erasmus v České republice. V letech 2011 až 2013 zastávala pozici ředitele Úřadu pro mezinárodní studia na Masarykově univerzitě v Brně. Dana má rozsáhlé zkušenosti s rozvojem a implementací mezinárodní strategie, vedením IRO a hodnocením kvality mezinárodních projektů. Od roku 2013 do roku 2014 byla členkou výboru pro konferenci programu EAIE a v současnosti je členem výboru EAIE Awards and Talent. V roce 2016 byla jmenována do funkce ředitelky DZS. 

Pavel Doleček

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, náměstek

Od konce roku 2017 působí jako pověřený náměstka ministra pro oblast vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu. Je odpovědný za koncepci a realizaci celonárodních politik, včetně mezinárodní bilaterální a multilaterální spolupráce, legislativního rámce a politiky financování. V minulosti působil jako český delegát v expertní komisi pro institucionální řízení vysokého školství v OECD. Dále zastává pozici v řídících komisích na veřejných univerzitách nebo v organizacích financovaných státem (Fulbrightova komise,Centrum vysokoškolských studií) jakož i v programových radách institucí poskytujících finanční podporu. 

Lenka Rovná

Univerzita Karlova, prorektorka pro evropskou problematiku

Založila a vedla katedru západoevropských studií na FSV UK. V letech 1999 – 2016 byla garantkou Centra excelence programu Jean Monnet v oboru Evropská studia (první svého druhu ve Střední a východní Evropě). Věnuje se aktuálním otázkách Evropské unie a reáliím Spojeného království. V roce 2004 byla jmenována francouzským prezidentem rytířkou Národního řádu za zásluhy ve prospěch evropské věci, v roce 2017 byla jmenována jejím důstojníkem. Je členkou několika vědeckých rad, evaluátorkou programů Jean Monnet a Horizon 2020 a členkou České komise UNESCO. 

Don Sparling

Masarykova univerzita

Na Torontské a Oxfordské univerzitě vystudoval anglický jazyk a literaturu. Od roku 1969 vyučoval v České republice angličtinu a více než třicet let působil jako pedagog na katedře anglistiky Masarykovy univerzity. Odtud přešel jako zakladatel a ředitel do Centra zahraničních studií, které vedl téměř 10 let a které se stalo klíčovým pracovištěm univerzity na podporu a rozvoj mezinárodního vzdělávání. Zasloužil se také o vybudování Středoevropské asociace kanadských studií a jako manažer vedl několik let Brno Expat Centre. 

Jaroslav Miller

Univerzita Palackého, rektor

Absolvoval řadu dlouhodobých badatelských a pedagogických pobytů na předních světových univerzitách a vědeckých ústavech v Kanadě, Maďarsku, USA, Velké Británii, Spolkové republice Německo a Austrálii. V roce 2012 ho velvyslanec Spojených států amerických jmenoval ambasadorem Fulbrightova programu v České republice. Byl hlavním řešitelem sedmi vědeckých projektů financovaných Grantovou agenturou ČR. Je členem řady vědeckých organizací včetně European Association of Urban Historians a International Commission for the History of Cities. Profesor Miller od roku 2012 zastává funkci rektora Univerzity Palackého.

Markus Laitinen

University of Helsinki

Markus má více než 20 let zkušeností s mezinárodním vysokoškolským vzděláváním v různých rolích na univerzitě v Helsinkách. Více než dekádu byl institucionálním koordinátorem univerzity v Erasmus+ a v současné době působí jako vedoucí oddělení mezinárodních záležitostí univerzity. S EAIE spolupracuje již od roku 1994, v roce 2013 koordinoval úspěšnou žádost univerzity o získání institucionální ceny EAIE pro internacionalizaci. Je také bývalým prezidentem EAIE. Během své kariéry byl nadšeným zastáncem integrované internacionalizace, na toto téma vydal i několik článků.

Wim Gabriels 

SocialErasmus Project Coordinator, Erasmus Student Network AISBL

Wim se zaměřuje na začleňování a sociální dopad mezinárodní mobility studentů, kombinuje své odborné znalosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání s komunikačními prvky. Jako člen představenstva Asociace studentů a absolventů programu Erasmus+ podporuje rozvoj internacionalizace ve vysokoškolském vzdělávání v rámci Evropy i v prostředí globálního vzdělávání. Jeho vášeň pro oblast vyplývá z pevného přesvědčení o dopadu mezinárodního vzdělávání na budoucí generace Evropy. 

Szabolcs Bokodi 

Tempus Public Foundation

Od roku 2012 je vedoucím oddělení pro vysokoškolské vzdělávání v Tempus Public Foundation, kde působí od orku 1999. Nyní zodpovídá za část programu Erasmus + pro vysokoškolské vzdělávání, program CEEPUS, EEA Granty – Stipendijní oblast, Bilaterální státní stipendia, Campus Mundi – projekt Evropského sociálního fondu v Maďarsku a projekt EHEA Reforms. V minulosti koordinoval projekt GenERAtion a podílel se na pracovní skupině Eurostatu „International Student Mobility Statistics“. 

Christopher Medalis

Univerzita Palackého, International Education Expert

Je expertem na mezinárodní vzdělávání v globálních programech a strategiích se sídlem v New Yorku. Má více než 25 let zkušeností s vedením strategických mezinárodních vzdělávacích iniciativ, navrhováním propagačních kampaní a řízením mezinárodních stipendijních programů a akademických výměn, kde zastupuje vlády, nadace, univerzity a korporace. V současné době působí jako mezinárodní poradce v mezinárodní kanceláři Univerzity Palackého v Olomouci v České republice. 

Francesca Maltauro

Policy Officer, Evropská komise

Vystudovala obor Překladatelství a tlumočniství na Boloňské univerzitě, kde také více než 7 let pracovala jako programová manažerka. Koordinovala mnoho mezinárodních projektů v rámci programu Erasmus Mundus včetně několika zaměřených na region střední a východní Evropy. Na University of Kent v Bruselu se věnovala správě studentských záznamů a zajišťování kvality nabízených služeb. Nyní pracuje v Evropské komisi jako policy officer pro oblast vysokoškolského vzdělávání.

Stefan Zotti

 Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research, generální ředitel

V roce 2007 se stal politickým poradcem ministra pro vědu a výzkum v oblasti národní a evropské politiky v oblasti výzkumu a inovací a v roce 2009 vedoucím kabinetu. V roce 2010 se Dr. Zotti stal členem kabinetu evropského komisaře pro regionální politiku Johannesa Hahna. Jedním z hlavních úkolů, kterými se zabýval, bylo upevnění vazeb mezi regionálním rozvojem a národními nebo regionálními výzkumnými a inovačními strategiemi v kontextu reformy evropské politiky soudržnosti. Od ledna 2016 působí jako generální ředitel rakouské Agentury pro mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a výzkumu (OeAD GmbH). 

Veena Gill

Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education

Je hlavní poradkyní Diku – Norské agentury pro mezinárodní spolupráci a zlepšování kvality ve vysokoškolském vzdělávání. V současnosti se věnuje zejména analýze politik v oblasti řízení vysokoškolského vzdělávání. Působí jako zástupkyně Donorského státu v programu Fondy EHP. Má více než 25 let praxe z oblasti výzkumu a veřejné správy, má hojnou publikační činnost. Vystudovala mezinárodní vztahy na Australian National University v Canbeře. 

Michał Skowroński

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Má dvacetiletou zkušenost s řízením mezinárodních stipendijních programů financovaných polskou vládou, jako je např. CEEPUS, UNESCO, Stipendijní program L. Kirklanda a jiné bilaterální dohody. Polsko reprezentoval jako expert na mnoha mezinárodních konferencích. Zkušenosti získal na dvou ministerstvech – Ministerstvu pro národní vzdělávání a Ministerstvu pro vědu a vysokoškolské vzdělávání. 

Stefan Michael Newerkla

Rakouská akademie věd

Habilitoval prací o jazykových kontaktech mezi češtinou, slovenštinou a němčinou, od r. 2004 je profesorem západoslovanské jazykovědy na Vídeňské univerzitě. Je autorem řady monografií a více než 120 vědeckých článků, spolupracoval na učebnici češtiny, vedl několik vědeckých grantů, momentálně má dva projekty v SFB o němčině v Rakousku. Je řádným členem Rakouské akademie věd, dále mj. členem Akademického sněmu a Vědecké rady AV ČR, řídícího grémia programu AKTION ČR – Rakousko, představenstva Institutu pro dunajský prostor a střední Evropu (IDM) a místopředsedou Stálé konference rakouských a českých historiků ke společnému kulturnímu dědictví (SKČRH) MZV ČR a rakouského BMEIA. 

#Czeducon

Dům zahraniční spolupráce